naar top
Menu
Logo Print

WIJZIGEND ENERGIELANDSCHAP

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein zegt dat het energielandschap van centrale productie zal verschuiven naar een model waarin productie en opslag lokaal of decentraal zullen gebeuren.


Hoe ziet u de energiemarkt en -prijzen de komende jaren verder evolueren?
“Het Vlaamse energielandschap staat voor een grote omwenteling. We evolueren van louter centrale productie naar een model waarin de productie en de opslag lokaal of decentraal zullen gebeuren. Consumenten worden in de toekomst meer en meer producenten. Door dichter bij de verbruiker te produceren, zal het net efficiënter worden. Ook in de energiefactuur zullen er de komende jaren nog veranderingen moeten gebeuren. De hoge energiekost is echter een aandachtspunt dat steeds wordt meegenomen, ook om de concurrentiekracht van onze internationaal opererende bedrijven te vrijwaren. Het regeerakkoord stelt ook dat we een energienorm voor energie-intensieve bedrijven zullen invoeren die moet voorkomen dat energieprijzen bij ons hoger liggen ten opzichte van buurlanden. Ook in de ons omringende landen stijgt de energiefactuur door kosten voor hernieuwbare energie (bv. Energiewende in Duitsland). De energiemarkt stopt vandaag al niet meer aan onze landsgrenzen. Samenwerking op Europees niveau is van groot belang, onder andere om te streven naar een optimale interconnectie."

Welke gevolgen heeft een lokale, decentrale energieproductie?
“Tegen 2050 streven we naar een energiesysteem dat geen beroep meer hoeft te doen op fossiele brandstoffen en kernenergie. Ik ben ervan overtuigd dat dit een realistische doelstelling is. Vandaag zijn subsidies nog nodig, maar de ondersteuning voor hernieuwbare energie zal op termijn worden afgebouwd, wanneer zij klaar is met het concurreren met andere vormen. Zelf geloof ik vooral in zon, wind en warmte, maar ook nieuwe innovatieve technologieën (zoals diepe geothermie) zijn veelbelovend. Tot slot zullen ook batterijen als opslagsysteem zeer belangrijk worden als buffer voor de niet-constante productie! We moeten nu vooral werken aan het draagvlak en de regelgeving. Iedereen moet deel zijn van het verhaal en de onnodige regelgeving moet verdwijnen. We moeten ook openstaan voor nieuwe marktprocessen en innovatie."

"Dé grote uitdaging voor aannemers zal liggen in het bouwen van zeer energiezuinige woningen die (deels) zelfvoorzienend zijn via hernieuwbare energie"

Welke kansen biedt dit voor de bouwsector?
“Decentrale productie betekent de nodige aanpassingen aan woningen (PV-panelen, zonneboilers, batterijen …) en dus veel opportuniteiten voor de bouwsector. Om de PV-markt verder te laten groeien, zetten we met het Zonneplan volop in op participatie met de focus op meer en grotere PV-projecten. Omdat niet iedereen zonnepanelen kan plaatsen (bv. appartement, schaduwrijk dak, onvoldoende budget …), maken we het gemakkelijker te participeren in hernieuwbare energieprojecten: burgers, bedrijven en overheden zullen via crowdfunding of zonnedelen kunnen investeren in zonnepanelen op het dak van een ander. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om te salderen op afstand, met andere woorden, het rendement van de investering wordt afgetrokken van de eigen elektriciteitsfactuur. Door verder het aandeel hernieuwbare energie in de nieuwbouw te verhogen, zullen bouwheren wellicht ook vooral voor zonnepanelen kiezen, want dit bleek de voorgaande jaren al de populairste vorm van hernieuwbare energie in de woningbouw. We verruimen ook de goedkope energielening, zodat burgers en voortaan ook vzw's makkelijker kunnen investeren in zonnepanelen en warmtepompen. PV-installaties zijn vandaag op zich al rendabel. We hebben de ondersteuning van deze installaties daarom stopgezet. Ik ben geen voorstander van onnodige, bijkomende ondersteuning. Gezinnen moeten hun dak in de eerste plaats vernieuwen omdat het nog niet voldoende geïsoleerd is. Maar uiteraard blijven we stimuleren om zonnepanelen te leggen op hun vernieuwde dak.

"Omdat de prijs de afgelopen jaren flink is gezakt, verwachten we dat ook zonneboilers zeker voor nieuwe woningen steeds meer tot het standaardpakket van hernieuwbare energietechnieken gaan behoren."

Wat is uw visie inzake de subsidies voor biomassacentrales? De houtprijzen stijgen omdat heel wat hout vandaag gestookt wordt om elektriciteit mee op te wekken en de beschikbaarheid ervan dus daalt...
“Het is geen verrassing als ik zeg dat ik een koele minnaar ben van grote biomassacentrales. Ik geloof wel in kleine installaties die werken met lokaal afval én daarbij ook warmte opvangen. We hebben overigens heel wat duurzaamheidscriteria opgelegd voor biomassa, zo kan biomassa enkel gebruikt worden om elektriciteit mee op te wekken als ze niet meer voor andere doeleinden kan worden gebruikt. We geven ook geen ondersteuning voor biomassa-afval dat nog gerecycleerd kan worden of als industriële grondstof kan dienen. Daarnaast houden we ook rekening met criteria voor duurzaam bosbeheer, broeikasgasemissiereductie en koolstofschuld."